Търсене

Община Левски
13.06.2023
На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./ Обявявам публично обсъждане на 20.06.2023г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на: Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.   Тома Терзиев Председател на Общински съвет гр. Левски
Община Левски
11.10.2023
Уважаеми дами и господа, В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обществено обсъждане Анализа на потребностите от социални услуги на национално ниво и предложение за Национална карта на социалните услуги.  Предложения и становища могат да бъдат направени до 09.11.2023г. включително. 
Община Левски
19.01.2024
Уважаеми граждани на община Левски, Предстои приемането на бюджета на Община Левски за 2024 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за община и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, Ви каним да участвате в общественото обсъждане на проекта на бюджет на община ЛЕВСКИ за 2024 година. Обсъждането ще се проведе на 29.01.2024 год. от 15:00 часа в заседателната зала на общината - зала №304.   Предложения и становища могат да бъдат направени под публикацията до...