Oбщи условия

 

Настоящите общи условия уреждат условията за използване на платформата https://chuimelevski.com

Платформата https://chuimelevski.com се управлява от Община Левски.

Контакти за връзка: e-mail: obshtina@oblevski.egov.bg, адрес: гр. Левски 5900, бул. „България“ 58, тел: 065082448

Чрез използване на платформата потребителя се съгласява с настоящите общи условия, ако не е съгласен със същите, следва да се въздържа от използването й.

 

Интелектуална собственост

Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на платформата се упражняват от Община Левски. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

 

Ограничаване на отговорността

Община Левски предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на платформата актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Община Левски не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на платформата би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на платформата и достъпа до нея. Използвайки платформата, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите.

Община Левски не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън платформата.

Община Левски не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на платформата. 

Потребителят използва платформата на своя отговорност.

 

Регистрация на потребители

Община Левски запазва правото си да предоставя част от съдържанието на платформата единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на платформата. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Община Левски.

При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Община Левски ще обработва неговите лични данни съобразно правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувани на платформата.

 

Използване на платформата

Доколкото Община Левски е предвидила възможност за потребители да качват съдържание в платформата, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание. Ако подобно съдържание все пак бъде качено на платформата, Община Левски си запазва правото да го премахне.

Потребителите следва да използват платформата добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на платформата изобщо.

 

Други

Община Левски запазва правото си да изменя настоящите общи условия по свое усмотрение, като във всеки един момент актуалните условия за ползване на платформата ще бъдат публикувани на нея.

По всички неуредени от настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.