ПОКАНА за обществено обсъждане Отчет на Бюджет 2022г. на Община Левски

Община Левски
13.06.2023
Гласуване

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.52, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Левски /приета от ОбС с Решение №462/30.01.2014г./

Обявявам публично обсъждане на 20.06.2023г. от 15.00 ч. в заседателна зала №304 Общинска администрация на бул. „България“ №58 на:

Отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2022г.

 

Тома Терзиев

Председател на Общински съвет гр. Левски

Коментари за "ПОКАНА за обществено обсъждане Отчет на Бюджет 2022г. на Община Левски"