Правила и процедури за работа с онлайн платформа за гражданско участие в местните политики „ЧУЙ МЕ“

 

Разработена по проект № BG05SFOP001-2.025-0218 „Гражданското общество в партньорство с местната власт“.

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящите „Правила и процедури за работа с онлайн платформа за гражданско участие в местните политики „ЧУЙ МЕ“ са разработени в рамките на проект № BG05SFOP001-2.025-0218 „Гражданското общество в партньорство с местната власт“, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0218-С01/11.08.2022г., осъществяван по Процедура BG05SFOP001-2.025 „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Документът представлява ръководство за работа с онлайн платформата за гражданско участие в местните политики „ЧУЙ МЕ“ и очертава основните принципи и начин на работа с нея. Платформата е проектирана и разработена за да е максимално интерактивна и лесна за работа, така че потребител с общи компютърни познания, който може да работи с Интернет и уеб базирани приложения, да може да се справи без допълнителна помощ. 

Онлайн платформата „ЧУЙ МЕ“ представлява механизъм за подобряване на гражданско участие в процеса на изпълнение и мониторинг на политики. Разработването на Правилата и процедурите за работа с платформата цели да бъдат улеснени всички заинтересовани страни, а именно гражданите, бизнеса, нестопанския сектор и представителите на местната власт в процеса на използване на новосъздадения механизъм за гражданско участие.

Платформата за гражданско участие „ЧУЙ МЕ“ се управлява от Община Левски и е достъпна на следния интернет адрес: https://chuimelevski.com   

На официалния интернет сайт на Община Левски http://www.oblevski.com/ има препратка за достъп до платформата.

Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски. Платформата има следните функции за повишаване на активността на заинтересованите страни при изпълнението и мониторинга на политики на местно ниво, като използването й допринася за:

• Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местната власт.

• Предоставяне на възможност за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание.

• Осигуряване на възможност на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти.

Платформата дава възможност на заинтересованите страни да се информират, да споделят мнения, документи, да коментират и гласуват или оценяват съдържание (напр. статии, коментари и изображения), да докладват проблеми, свързани с конкретни общности, да създават събития.

 

2. Цели на онлайн платформата за гражданско участие

Разработването и прилагането на онлайн платформата за гражданско участие в местните политики „ЧУЙ МЕ“ цели:

·      Увеличаване на информираността и познанията на заинтересованите страни за осъществяваните от местната власт публични политики, актуални новини относно тяхното изпълнение, с акцент върху Плана за интегрирано развитие на община Левски.

·      Повишаване на активността на гражданите при изпълнението и мониторинга на политики, включително чрез предоставяне на възможност за отправяне на препоръки за подобряване процесите при реализирането на местните политики.

·      Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и НПО.

·      Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

 Ефектът от функционирането и използването на платформата се изразява в следното:

·      Подобрява и разнообразява методите и формите за информираност на гражданите за водене на активен, полезен и ефективен диалог по проблемите на общината и вземането на добри решения за всички заинтересовани страни.

·      Повишава гражданско влияние и контрол върху дейността на община Левски.

·      Подобрява координацията между всички заинтересовани страни, свързани с прилагането на принципите на добро местно управление.

В следствие на партньорското управление с гражданите и бизнеса ще се постигне едно открито, отговорно и ефективно управление на община Левски и усъвършенстване на мониторинга и оценката на провежданите местни политики.

 

3. Съдържание и възможности на онлайн платформата 

Онлайн платформата предоставя възможност за:

·      Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местната власт - Община Левски, наблюдение и контрол по отношение на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Левски, взетите решения и тяхното изпълнение, вкл. и даване на препоръки, с оглед на необходимост от коригиращи действия, допринасящи за по-добро, ефективно и качествено управление на местната власт.

·      Отдалечен достъп за информиране, споделяне на документи (текст, изображения, видео и др.), коментиране и гласуване/оценяване на съдържание (напр. статии, коментари и изображения), докладване на проблеми, свързани с конкретни общности, създаване на събития.

·      Всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти с представители на своята общност и с представителите на местната власт, да отправят препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги, да провеждат обсъждане/диалог между гражданите и вземащите решения на сценарии и предложения за градско развитие, както и да формират позиции.

Интерфейсът и функциите на платформата са разработени на ниво, позволяващо използването им от възможно най-широк кръг потребители с базисни дигитални компетентности. 

Онлайн платформата позволява изготвянето на регулярни справки за информиране на широката общественост по отделни направления. 

Модулната архитектура на онлайн платформата позволява гладко и поетапно внедряване на разширения към съществуващи функции, както и изцяло нови, при необходимост.

Графичният дизайн е интуитивен и модерен. 

Платформата поддържа визуализация с широко разпространени уеб браузъри.

Платформата притежава интуитивен потребителски и административен интерфейс, с възможности за управление на динамичното съдържание.

Платформата отговаря на съвременните изисквания за сигурност и защита на информацията, както и на съответните регулаторни изисквания.

Потребителската страна на онлайн платформата включва:

Начална страница на която е разположено следното: 

1.    Поле за търсене на продукти;

2.    Главна навигация: Начало; Теми; Събития; Ръководство; Контакти.

3.    Карета на начална страница: Слайдер за публикуване на изображения с линкове водещи към вътрешни линкове в платформата; Карта на общината; Основна информация за платформата; Категории Теми; Последни събития; Контакти. 

Раздели:

1.    Контакти: Текстова информация с контакти; Форма за контакти и запитвания; Интерактивна карта с местоположение. 

2.    Ръководство. 

3.    Поверителност на личните данни.

4.    Общи условия. 

5.    Бисквитки в онлайн платформата. 

6.    Текстови раздели със следните параметри: Заглавие; Описание; Галерия – снимки; Прикачане на документи. 

7.    Теми: 

-       Списък със статии. Всяка статия съдържа: Заглавие; Контрола за споделяне в социални мрежи; Описание; Галерия – снимки;

-       Коментари: Отделно гласуване към всеки коментар; Показване на брой За и брой Против. 

-       Гласуване за всяка основна статия: Показване на брой За и брой Против.

8.    Събития: 

-       Списък със статии. Всяка статия съдържа: Заглавие; Контрола за споделяне в социални мрежи; Описание; Галерия – снимки; Събития. 

Други: 

1.    Статистика за посещенията: Интеграция на Google Analytics. 

2.    Езикови версии: поддръжка на неограничен брой езикови версии. Стартира с Български. 

3.    Мобилна версия. 

4.    SEO оптимизирана с вградени социални инструменти.

 

Онлайн платформата осигурява поддръжка и оптимизация за следните платформи: Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari и има следните свойства:

1.    Административен панел за обновяване на съдържанието. 

2.    Неограничен брой езикови версии.

3.    Интуитивен потребителски интерфейс на административният панел.

4.    Текстов редактор с разширени възможности – създаване на хипер линкове, създаване на таблици, вмъкване на картинки и т.н.

5.    Дефиниране на различни потребителски нива на достъп за отделните секции в АП.

6.    Автоматично кеширане на изображенията за по-бързо зареждане. 

7.    Възможност за ръчно сортиране на записи/артикули с влачене на мишката. 

8.    Качване на неограничен брой снимки и документи.

 

4. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛИ

Правилата за използване на платформата за гражданско участие в местните политики „ЧУЙ МЕ“ уреждат достъпа до информацията и услугите предлагани от нея. Чрез използване на платформата потребителя се съгласява с общите условия, ако не е съгласен със същите, следва да се въздържа от използването й. Приложими са следните основни правила:

1.    Да предоставя и осигурява достъп до информацията, необходима за осъществяването на ефективен граждански мониторинг и контрол на процесите и дейностите в местната администрация и разширява възможностите за получаване на обратна връзка.

2.    Да предоставя точна, ясна и навременна информация. 

3.    Потребител e всяко физическо и/или юридическо лице, което осъществява достъп и използва онлайн платформата.

 

4.    Чрез платформата се събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация, която е предоставена доброволно. 

5.    Потребителите имат право да разглеждат платформата, както и да отпечатват извадки от съдържанието единствено и само за нетърговски, лични цели и при условие, че запазват всички надписи върху съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост.

6.    Забранено е използването на платформата за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

7.    Платформата поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни.

8.    Не се носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.

9.    Не се носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват.

10.     Не се допуска дискриминация основана на пол, възраст, етническа и социална принадлежност при предоставяне или ползване на услугите на платформата.

11.     Интелектуална собственост - Всички права върху интелектуалната собственост по отношение на информационните ресурси и съдържанието на платформата се упражняват от Община Левски. Същите са защитени от Закона за авторското право и сродните му права и всяко използване на съдържание без съгласието на Оператора е нарушение на закона, от което може да последва гражданска, административно наказателна или наказателна отговорност.

12.     Ограничаване на отговорността - Община Левски предприема необходимите мерки, за да поддържа съдържанието на платформата актуално, но не носи отговорност за действителната актуалност на същото. Във връзка с това Община Левски не носи отговорност за вреди, в това число преки и косвени вреди, включително пропуснати ползи, които потребител на платформата би понесъл при каквито и да е обстоятелства, свързани с публикуваното съдържание на платформата и достъпа до нея. Използвайки платформата, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите. Община Левски не носи отговорност за последиците от активиране на препратки, водещи извън платформата. Община Левски не носи отговорност за злонамерени действия от страна на трети лица, обект на които би могъл да стане потребителя, при използване на платформата. Потребителят използва платформата на своя отговорност.

13.     Регистрация на потребители - Община Левски запазва правото си да предоставя част от съдържанието на платформата единствено на потребители, които са регистрирали свой потребителски профил на платформата. Съответното съдържание, ограничено единствено до регистрирани потребители, следва във всеки един момент да бъде обозначено като такова от страна на Община Левски. При създаване на потребителски профил потребителят се съгласява, че Община Левски ще обработва неговите лични данни съобразно правилата на Политиката за защита на лични данни, публикувани на платформата.

14.     Потребителски профил - При регистриране в платформата, Община Левски създава Ваш потребителски профил.

15.     Обработка на лични данни - Община Левски в качеството си на администратор на лични данни отговаря за спазването на разпоредбите на Общия регламент относно съхраняването, обработването и защитата на данните. При регистрацията потребителя предоставя следните лични данни: име и фамилия; потребителско име; имейл адрес. Данните се предоставят доброволно и се използват, за да имате възможност като регистрирани потребители да ползвате пълноценно платформата, чрез която да се информирате, споделяте мнения, документи, коментирате и гласувате/оценявате съдържание (напр. статии, коментари и изображения), докладвате проблеми, свързани с конкретни общности, създавате събития.

16.     Използване на платформата - Доколкото Община Левски е предвидила възможност за потребители да качват съдържание в платформата, същите следва да не качват клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание. Ако подобно съдържание все пак бъде качено на платформата, Община Левски си запазва правото да го премахне. Потребителите следва да използват платформата добросъвестно, в това число да не предприемат злонамерени действия, които да могат да се отразят на достъпността на съдържанието за трети лица или използването на платформата изобщо.

 

5. Процедури за прилагане при използване на платформата в процеса на изпълнение и мониторинг на местни политики

Платформата за гражданско участие „ЧУЙ МЕ“ се управлява от Община Левски и е достъпна на следния интернет адрес: https://chuimelevski.com   

На официалния интернет сайт на Община Левски http://www.oblevski.com  има препратка за достъп до платформата. 

За използване на платформата е необходима достатъчно надеждна интернет връзка.

След влизане в платформата ще се зареди заглавната страница

 

Вход в платформата

След избор на бутон „Вход“ от менюто ще се зареди страницата за вход в платформата.

 

 

Ако нямате регистрация, то имате избор от няколко опиции – създаване на нов акаунт за вход в платформата или вход със съществуващ Ваш Facebook или Google акаунт. 

За избор на нов акаунт кликвате на „Искам регистрация“, след което се зарежда страница, в която трябва да въведете потребителско име, имейл и парола.

 

 

Въвеждате потребителско име, имейл адрес и избрана от вас парола. След натискане на бутон „Регистрация“ излиза надпис „Регистрацията е завършена“.

След успешен вход в платформата в горния десен ъгъл ще се визуализира създадения профил на потребителя. 

 

 

От там може да настроите Вашия профил с избор на „Редакция“.

Имате опция за въвеждане на име, фамилия, електронна поща и парола. Този избор може да се променя по всяко едно време. След промяна, кликвате на бутона „Запиши“ и промените, които сте направили ще бъдат запазени.

Потребителското име което сте въвели ще се показва при публикация или коментар от ваша страна.

Най-горе на лентата в вляво се намира името на онлайн платформата. След него има меню, което съдържа следните основни раздели с линкове: Начало, Теми, Събития, Ръководство, Контакти, Търсене. Избирате ги след кликване с мишката върху тях.

 

 

На началната страница са публикувани изображения с линкове водещи към вътрешни линкове в платформата.

Тук може да откриете описание и обща информация за платформата.

 

 

С мишката кликвате на бутона „Научи повече“ и ще се визуализира желаната информация.

 

 

Малко по-нагоре от бутона „Научи повече“ се намира линк водещ до информация за проекта в резултат на който е създадена и самата онлайн платформа. След като кликнете на него ще се появи следната информация:

 

 

Следва категорията „Теми“

 

 

Категорията представлява списък със статии, разделени на теми: „Бюджет и финанси“, „Градоустройство и архитектура“, Градска среда и екология“, „Здравеопазване“, „Култура, образование и спорт“, „Местна икономика“ и „Социални въпроси“. 

След избор на избрана от вас тема ще виждате всички направени до момента публикации в платформата, по нея. Можете да ги преглеждате и коментарите, както и да гласувате. Една публикация може да принадлежи на повече от една тема. В дясната част на панела са разположени „Последните публикации“ и „Най-високо оценените публикации“. Те представляват линкове за достъп до съответните публикации и с кликване върху тях можете да видите съдържанието им.

 

 

Всяка публикация съдържа: заглавие, дата на споделяне, визуализация на броя на коментарите и основна информация за нея.

Заглавието представлява линк за достъп до основното съдържание на публикацията. След като кликнете върху него ще се появи цялата информация.

 

 

Към публикацията може да има освен текст с информация, а също така и прикачени файлове, които представляват линкове водещи до съответния файл. Достъпвайки с мишката до избрания файл, той автоматично се изтегля на вашето устройство и вие ще можете да се запознаете със съдържанието му.

В края на публикацията е разположено и менюто с „Коментари“. Вие имаме достъп до всички коментари направени до момента. Като потребител вие можете само да ги разглеждате, без право на редакция и изтриване. Такива права имаме само върху собствените си коментари.

Съществува опция за отделно гласуване към всеки коментар, както и показване на брой За и брой Против. 

Непосредствено след заглавието има контрола за споделяне на публикацията в социалните мрежи.

Ако желаете да споделите коментар под публикацията е необходимо да кликнете с мишката на бутона „Добави коментар“ и ще се визуализира следния екран

 

 

Добавяте коментара си в полето предназначено за това, след което натискате зеления бутон „Публикувай“. Така коментара ви ще бъде виден за всички потребители на платформата.

Освен да коментирате публикация, можете и да гласувате за нея. Лентата с „Гласуване“ се намира непосредствено след заглавието и датата на публикуване.

 

 

Гласуването става след натискане на бутона „За“ или „Против“. След като направите своя избор вие ще виждате и общия брой на дадените гласове „За“ и дадените гласове „Против“.

Следва категория „Последни събития“

 

 

Категорията представлява списък със събития съдържащи заглавие, дата на споделяне и основна информация. Всеки потребител може да вижда всички публикувани събития, качени до момента на платформата.

Заглавието на конкретното събитие представлява линк за достъп до основното му съдържание. След като кликнете върху него ще се появи цялата публикувана информация.

 

 

Непосредствено след заглавието има контрола за споделяне на събитието в социалните мрежи.

В категория „Ръководство“ се намира информация предназначена за потребителите. Там са публикувани настоящите правила и процедури за работа с онлайн платформата за гражданско участие в местните политики.

 

 

В категория „Контакти“ се намира текстова информация с контакти на Община Левски, както и форма за контакт и запитвания.

 

 

Можете да отправяте запитвания към Община Левски, като въведете в съответните полета своите име, телефон, имейл адрес и текста на запитването. След като кликнете и отбележите полето „Съгласен съм с общите условия“, натискате бутона „Изпрати“ и вашето запитване ще бъде изпратено.  

Категория „Търсене“ представлява поле за търсене на информация в платформата. След кликване с мишката върху полето, въвеждате ключова дума за търсене и платформата ви показва намерените резултати.

В края на началната страница, непосредствено след категорията „Последни събития“ се визуализира интерактивна карта с местоположение на община Левски. 

 

 

Под нея са разположени разделите в платформата. Същите посредством линк водят до съдържанието им.

Освен горе описаните раздели „Начало“, „Събития“, „Ръководство“ и „Контакти“ тук се намират и следните раздели:

„Общи условия“

 

 

„Лични данни“

 

 

„Бисквитки в сайта“

 

 

При приключване на работа с платформата е добре да натиснете бутона „Изход“, намиращ се горе вдясно при името на потребителя, като подменю визуализирано като стрелка. По този начин избягвате възможността друг да влезе в платформата от ваше име и да генерира гласувания или коментари.

 

6.      ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Платформата предоставя по-лесен достъп на гражданите, бизнеса и НПО сектора за осигуряване на възможности за ефективен граждански мониторинг и контрол на процесите и дейностите в местната администрация и разширява възможностите за получаване на обратна връзка, а именно адекватната и навременна обратна връзка е гарант за подобряване на процесите на изпълнение и мониторинг на политиките на местно ниво, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на политики, съответстващи на законно обоснованите очаквания на хората.

Настоящите правила и процедури могат да се допълват, изменят или актуализират при необходимост, само след одобрение от Кмета на Община Левски, с цел осигуряване на по-добро качество на работа и на предлаганите от платформата услуги и в зависимост от потребностите на лицата, които ги използват.