„Платформа за гражданско участие в местните политики ЧУЙ МЕ“ 

 

Онлайн платформата е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски.

Разработка на онлайн платформа по проект № BG05SFOP001-2.025-0218. Научи повече за проекта.

Какво целим чрез разработване на онлайн платформата?

1. Увеличаване на информираността и познанията на целевите групи за осъществяваните от местната власт публични политики, актуални новини относно тяхното изпълнение, с акцент върху ПИРО на община Левски;

2. Повишаване на активността на гражданите при изпълнението и мониторинга на политики, включително чрез предоставяне на възможност за отправяне на препоръки за подобряване процесите при реализирането на местните политики;

3. Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и НПО;

4. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.

 

Онлайн платформата ще предостави възможност за:

1. Укрепване на капацитета за осъществяване на граждански мониторинг върху работата на местните власти /Община Левски/, наблюдение и контрол по отношение на изпълнение на ПИРО, взетите решения и тяхното изпълнение, вкл. и даване на препоръки, с оглед на необходимост от коригиращи действия, допринасящи за по-добро, ефективно и качествено управление на местната власт.

2. Предоставяне на възможност за отдалечен достъп за информиране, споделяне на документи, коментиране и гласуване/оценяване на съдържание, докладване на проблеми, свързани с конкретни общности, създаване на събития.

3. Осигуряване на възможност на всички заинтересовани страни да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти с представители на своята общност и с представителите на местната власт, да отправят препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги, да провеждат обсъждане/диалог между гражданите и вземащите решения на сценарии и предложения за градско развитие, да формират позиции и др.