За проекта

 

Проект № BG05SFOP001-2.025-0218 

„Гражданското общество в партньорство с местната власт“

Бенефициент: Сдружение „Без граници“ 

Партньор: Община Левски

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.025-0218-С01/11.08.2022г.

Процедура BG05SFOP001-2.025 за предоставяне на БФП чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ 

Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Обща стойност на проекта 57 834,00 лв., от които 49 158,90 лв. европейско и 8 675,10 лв. национално съфинансиране.

Срок за изпълнение на проекта: от 11.08.2022г. до 31.12.2023г.

Описание на проекта:

Потребността,  която ще бъде удовлетворена чрез изпълнението на проекта е укрепване на взаимодействието на гражданското общество и местната власт в община Левски чрез разработване и прилагане на ефективни механизми за създаване на прозрачно и ефективно управление в полза на гражданите. По проекта се предвидени комплекс от дейности, чиято последователност е подбрана така, че да се гарантират постигането на заложените в проекта цели, резултати и индикатори. 

Обща цел: Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики в община Левски.

 

Специфични цели

 1. Да се подобри взаимодействието между администрацията и гражданите в община Левски;
 2. Да се постигне партньорско управление с гражданите и бизнеса в община Левски;
 3. Да се отправят препоръки за подобряване процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики;
 4. Да се постигне открито и отговорно управление в община Левски;
 5. Да се усъвършенства мониторинга и оценката на провежданите местни политики.

 

Основни дейности:

 1. Извършване на проучване, разработване на Анализ и отправяне на препоръки с оглед подобряване на процеса на изпълнение и мониторинг на местните политики и прилагането принципите на прозрачност, откритост и ефективност на местното управление в община Левски;
 2. Разработване на онлайн платформа за гражданско участие в местните политики;
 3. Разработване на правила и процедури за работа с онлайн платформата;
 4. Методология за оценяване на въздействието и подобряване на средата за гражданско участие в управлението;
 5. Информационни дейности за повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики.

 

Целеви групи:

 • Административни структури на изпълнителната власт – община Левски, както и нейните служители.
 • Неправителствени организации, както и техните служители. 
 • Бизнеса на територията на община Левски. 
 • Обществеността на община Левски.

 

Очаквани резултати:

 1. Повишаване взаимодействието между администрацията, гражданите и бизнеса.
 2. Нарастване активността на гражданския сектор при изпълнението и мониторинга на политики.
 3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите на изпълнение и мониторинг на местни политики.
 4. Подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.